تخم نطفه دار لاری | مرغ و خروس نژاد لاری افغان شامو و ترک و ماداگاسکار|دستگاه جوجه کشی

لاری
تخم نطفه دار لاری      
قیمت فروش تخم نطفه دار لاری نژاد افغان: ۱۸ هزار تومان
قیمت فروش تخم نطفه دار لاری نژاد شامو: ۱۲ هزار تومان

قیمت فروش تخم نطفه دار لاری نژاد ماداگاسکار :۴۰ هزار تومان
قیمت فروش تخم نطفه دار لاری نژاد ترک: ۷ هزار تومان

 تخم نطفه دار مرغ و خروس نزاد لاری جنگجو مانند نژاد افغان و ماداگاسکار با همکاری چند عدد پرورشگاه نمونه در سراسر کشور و شرکت اروم جوجه در منطقه ارومیه تهیه و تولید میشود اطمینان داشته باشید که تمامی تخم های نطفه دار لاری های این شرکت بعد از کندیلینگ توسط دکتر دامپزشک و نوربینی دقیق بسته بندی شده { داخل کمپوست و خاک اره } و بعدا به مشتریان ارسال میگردد 
برای خرید یا مشاوره یا پیشنهادات خود میتوانید با شماره های شرکت تماس بگیرید 
 نژاد لاری در ایران ازسال ۱۲۴۰ بهتر از سایر سال ها متداول بود به گونه ای که در هر خانه و کاشانه ای میتوانستید مرغ  و خروس لاری را ببینید جنگجو بودن لاری ها و قمار بازی کردن با جنگ لاری ها هم در ایران از سال های ۱۳۰۰ به بعد متداول شد این امر به گونه ای بود که اغلب مردم نصف روز وقت خود را برای این کار اختصاص میدادند حتی درامد بیشتر مردم  از این راه بود